Xóa hoạt động?
Thao tác này không thể hoàn tác và thao tác này sẽ bị xóa khỏi hồ sơ, dòng thời gian và kết quả tìm kiếm của bạn. Bạn có chắc không?
Xóa thông báo?
Thao tác này không thể hoàn tác và thao tác này sẽ bị xóa khỏi hồ sơ, dòng thời gian và kết quả tìm kiếm của bạn. Bạn có chắc không?

Chúc mừng! Nó đã được xóa thành công.